§ 1 Navn
Klubbens navn er Roskilde Bueskytteklub (RBK72). Klubbens hjemsted er Roskilde Kommune.

§ 2 Formål
Roskilde Bueskytteklubs formål er at udbrede kendskabet og interessen for bueskydning samt give klubbens medlemmer mulighed for at udøve denne idrætsgren på betryggende måde.


§ 3 Tilhørsforhold
Klubben er medlem af Dansk Bueskytteforbund (DBSF) og er undergivet dennes love og bestemmelser.

§ 4 Optagelse af medlemmer
Som aktiv eller passiv medlem i seniorafdelingen kan optages enhver, der er fyldt 18 år.


Som aktiv eller passiv medlem i ungdomsafdelingen kan optages enhver i alderen indtil det fyldte 18. år. Forældres/værges samtykke til optagelsen skal dog foreligge inden optagelsen, ligesom det for medlemmer under 9 år kan kræves, at deres forældre/værge er til stede, når de udøver bueskydning.


§ 5 Æresmedlemmer
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen. Beslutning om æresmedlemsskab kræver samme flertal, som foreskrevet til ændring af klubbens vedtægter (jfr. § 18).


Spørgsmål om æresmedlemsskab kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.

§ 6 Kontingent
Klubbens kontingent for aktive og passive medlemmer fastsættes for ét år ad gangen på den ordinære generalforsamling.


For aktive medlemmer opkræves kontingent 6 måneder forud. For passive medlemmer opkræves kontingentet helårligt forud


Trænere med Bueskydning Danmark-uddannelse og frivillige hjælpere kan, efter bestyrelsens godkendelse, fritages for at betale kontingent med den  klausul at personen dels møder regelmæssigt og dels ikke selv skyder, når han/hun træner andre.


§ 7 Udmeldelse
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubbens kasserer med mindst 1 måneds varsel til en kontingentperiodes udløb, og at det pågældende medlem har betalt kontingent til klubben.


 


Når et medlem er kommet i kontingentrestance for 3 måneder betragtes vedkommende automatisk som udmeldt.”


§ 8 Eksklusion
Bestyrelsen kan indstille et medlem til eksklusion, når særlige forhold giver anledning dertil. Inden bestyrelsen træffer afgørelse om eksklusion, skal vedkommende medlem have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, ligesom vedkommende kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende generalforsamling.


I alle tilfælde, hvor eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse, ligesom medlemmet har adgang til denne med ret til at forsvare sig.


Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen til generalforsamlingen. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme flertal, som foreskrevet til ændring af klubbens vedtægter (jfr. § 16).


Et medlem, der er blevet ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun på ny optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Hertil kræves samme flertal som ved beslutning om eksklusion.

§ 9 Ordinær generalforsamling
Klubbens generalforsamling er klubbens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling, der skal afholdes hvert år i februar måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.


Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.


Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag ophænges i klubben senest 10 dage før generalforsamlingen.


Stemmeret har bestyrelsen, æresmedlemmer og alle medlemmer, der har været medlem i mindst 3 måneder før generalforsamlingens afholdelse og som ikke er i kontingentrestance.


Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde eller ved skriftlig fuldmagt.

§ 10 Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:


1. Valg af dirigent


2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år


3. Forelæggelse af det forløbne års regnskab til godkendelse


4. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne


5. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen, herunder budget


6. Valg af formand


7. Valg af kasserer


8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Hele bestyrelsen dækker funktionerne: cheftræner, materialechef, webmaster, gæsteskyttearrangør og socialchef


9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter


10. Valg af 2 revisorer


11. Valg af 1 revisorsuppleant


                    12. Eventuelt


§ 11 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 % af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen.


I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 6 uger efter, at kravet er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om, hvilke emner der ønskes behandlet


Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske som til den ordinære generalforsamling (jfr. § 8).


Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:


1. Valg af dirigent


2. Behandling af de indkomne forslag


                    3. Eventuelt

§ 12 Generalforsamlingen
Til at lede forhandlingerne vælger generalforsamlingen selv sin dirigent. Denne må dog ikke være medlem af bestyrelsen.


Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflerhed med mindre andet specifikt er omtalt i disse vedtægter.


Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. På begæring fra ét stemmeberettiget medlem skal afstemning og valg foregå skriftligt. Alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.


Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også referat af forhandlingerne indføres i det omfang dirigenten bestemmer.


Protokollen underskrives af dirigenten.

§ 13 Bestyrelsen
Forældre er valgbare til bestyrelsen.


Fraværende valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post.


Bestyrelsen vælges for ét år ad gangen.


Bestyrelsen konstituerer sig selv, således at den, udover de direkte valg, dækker de i bilaget beskrevne funktioner. Endvidere udpeges et af bestyrelsesmedlemmerne til også at være næstformand.


Klubbens daglige ledelse består af formand, kasserer og cheftræner. Bestyrelsen nedsætter de for klubbens drift nødvendige ad hoc udvalg.


Såfremt formanden eller kassereren fratræder i en valgperiode, kan bestyrelsen vælge en ny formand eller kasserer blandt bestyrelsens øvrige medlemmer


De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til lovene.

§ 14 Tegning og hæftelse
Klubben tegnes af formanden.


Større økonomiske dispositioner forudsættes behandlet og besluttet i bestyrelsen.


Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelse, som påhviler klubben.

§ 15 Bestyrelsesmøde
Bestyrelsens første møde skal afholdes senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse.


Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.


Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Formanden eller næstformanden skal dog altid være til stede for at bestyrelsens beslutninger er gyldige.


I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.


Ved stemmelighed bortfalder det omhandlede forslag.


Der tages et beslutningsreferat af bestyrelsens beslutninger.

§ 16 Regnskab
Klubbens regnskabsår er kalenderåret.


Bestyrelsen skal inden generalforsamlingen afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne.


Forsynet med revisorernes påtegning forelægges driftsregnskabet og status den ordinære generalforsamling til godkendelse.


§ 17 Revision
Revisorerne og revisorsuppleanter vælges for ét år ad gangen.


Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og revisorerne skal hvert år i januar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede.


Driftsregnskab og status forsynes med revisorernes påtegning.


Enhver af revisorerne har til enhver tid ret til at gennemgå klubbens regnskab og beholdninger.

§ 18 Vedtægtsændringer
Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 19 Klubbens opløsning
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.


Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.


I tilfælde af opløsning skal den formue, der er i behold, overdrages Dansk Bueskytteforbund (DBSF).

Bilag: Funktionsbeskrivelse for bestyrelsesmedlemmer.


Formand:
Organisatorisk arbejde herunder kontakt til Roskilde Kommune, RIU, DBSF, SBSU m.fl.
Hverve person til indkøb af kioskvarer m.m.


Kasserer:
Ajourføre medlemsliste
Opkræve medlemskontingent
Betale regninger samt kontingenter til SBSU og RIU
Kontakt med Kulturforvaltningen omkring økonomi
Udarbejde årsregnskab og budget


Cheftræner:
Rekruttere trænere og hjælpetrænere
Planlægge træning, trænermøder, forældremøder
Forestå indkøb af træningsmateriel f.eks. pile, fingerlapper, armbeskyttere, ansigter og reparationsansigter *)
Hverve medlemmer/forældre til reparation af pile og ansigter.


Materialechef:
Ansvarlig for at skydemåtter indendørs og udendørs holdes i god stand.
Indkøb af reparationsmåtter m.m.*)
Hverve hjælp til løsning af opgaver.


Webmaster/redaktør:
Vedligeholder hjemmesiden www.rbk72.dk med aktuelle informationer, resultater og billeder.
Klubnyt er en del af hjemmesiden.


Gæsteskyttearrangør:
Indgå aftaler med personer som ønsker et bueskyttearrangement mod betaling
Hverve medlemmer til afvikling af arrangementer
Instruere hvervede medlemmer i afviklingsmåde, så arrangementerne afvikles ens fra gang til gang
Sørge for nødvendigt materiel til arrangementets afvikling *)
Hverve person til reparation af gæsteskyttepile.


Socialchef
Medlemssammenkomster
Klubmesterskab
Sociale arrangementer (f.eks. juleskydning, fastelavnsskydning m.m.)


Fællesopgaver:
Hverve personer til renholdelse af indendørsfaciliteterne.
Udleje klubbuer
Salg af udstyr til medlemmerne.
Udlevere/registrere klubnøgler.
Afvikle ungdomsstævner


_________________________________________________
*) Indkøb foretages kun efter aftale med formand eller bestyrelse.